Địa chỉ: Phố Tư - Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
Điện thoại: 378025020

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017